Hirdetés

PICI IRODA Ingatlanközvetítő Kft.

Elérhetőség

PICI IRODA Ingatlanközvetítő Kft.
Székesfehérvár
SZÉKESFEHÉRVÁR Távirda u.2.fszt.(a mozgólépcső alatt)

Irodánkról röviden

PICI IRODA Ingatlanközvetítő kft. SZÉKESFEHÉRVÁR TÁVIRDA u. 2. fszt. / a mozgólépcső alatt / tel: 06209788758 KERESÜNK KÍNÁLUNK ELADÓ INGATLANOKAT KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL ELADJUK INGATLANjÁT Lakóingatlanjának, külterületi, zártkerti ingatlanjának, nyaralójának, hétvégi házának, telkének, szántóföldjének,ipari- kereskedelmi ingatlanjának, kis értékű ingatlanjának értékesítésével, egyszóval bármilyen ingatlanjával forduljon hozzánk bizalommal. HA VENNE, HA ELADNA, EZT A SZÁMOT HÍVJA : 06-20/978-8758 hétköznap 9-től 19 óráig, hétvégén 9-től 12 óráig hívható ( ha nem vennénk fel azonnal, amint tudjuk visszahívjuk) e-mail cím: pici@datatrans.hu web: www.piciiroda.ingatlantajolo.hu EGYEZTETETT IDŐPONTBAN ÁLLUNK KEDVES ÜGYFELEINK RENDELKEZÉSÉRE. RUGALMASAK VAGYUNK, NEM KELL FELTÉTLENÜL BEJÖNNI IRODÁNKBA, HA KÉRI HELYBE MEGYÜNK ÖNHÖZ. VÁRJUK MEGTISZTELŐ JELENTKEZÉSÉT ! Üdvözlettel: ---PICI IRODA Ingatlanközvetítő kft. 06 20 978 8758 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Adatkezelési szabályzat PICI IRODA Ingatlanközvetítő Kft. 2019. Adatkezelők: A www.piciiroda.ingatlantajolo.hu oldalról elérhető adatbázis tekintetében az adatkezelő a PICI IRODA Ingatlanközvetítő Kft. A PICI IRODA Kft. székhelye: 8041 Csór Iszka szőlőhegy 3003/2 hrsz. A PICI IRODA Kft. felelős vezetője: Érdi Katalin ügyvezető A PICI IRODA Kft. adatvédelmi kapcsolattartója: Érdi Katalin ügyvezető I. Bevezetés A jelen adatkezelési tájékoztató a PICI IRODA Kft. egyoldalú kötelezettségvállalása az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi, szakmai és etikai kötelezettségek betartására. A PICI IRODA Kft. az érintettek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelik. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket: • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info. tv.), • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, valamint az Általános Adatvédelmi Rendeletet ), • évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); • évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); • évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.). Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek. A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre. Az alábbiakban a törvény meghatározásait értelmezést könnyítő megjegyzésekkel láttuk el: érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása); nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten; adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. II. Adatkezelési folyamatok és jogalapjuk A PICI IRODA Kft. (mint adatfeldolgozó és az adatbázis üzemeltetéséért felelős jogi személy) az alábbi adatbázisokat üzemelteti: www.piciiroda.ingatlantajolo.hu A. Hirdetések nyilvánosságra hozatala A PICI IRODA Kft., az Ingatlantájoló által üzemeltetett honlapon nyilvánosságra hozza a hirdetéseit. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek, és kizárólag addig az időpontig elérhetők, ameddig azt az érintett engedélyezte. A hirdetések URL-je: http://www.piciiroda.ingatlanok.hu A partnerirodák szavatolják, hogy az adatok PICI IRODA Kft. felé történő továbbításra hozzájárulással rendelkeznek minden érintettől. Az adatok felvételekor a hirdetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mennyi ideig engedélyezi a hirdetés aktualitását követően a hirdetés statisztikai adatbázisban történő megjelenését. A partnerirodák kötelezettséget vállaltak arra, hogy csak valós adatokat adnak meg a PICI IRODA Kft. részére. A partnerirodák arra is kötelezettséget vállaltak, hogy a törlési kérelmeket 24 órán belül eljuttatják a PICI IRODA Kft. adatvédelmi kapcsolattartójának. Az élő megbízási szerződések adatai, az eladott ingatlanok, a megszüntetett megbízási szerződésekben szereplő adatok az archivált adatbázisba kerülnek, amely belső statisztikai és értékbecslési célt szolgál, nyilvánosan nem érhető el. Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze. Amennyiben a hirdetést a statisztikai célú adatbázisból is kéri törölni, kérjük , hogy írásban, postai úton, a 8041. Csór Iszka szőlőhegy 3003/2 hrsz. címen jelezze ezt. B. Ügyfél adatkezelés és vásárlói adatbázis A PICI IRODA Kft. ingatlanértékesítési tevékenységet, így ehhez kapcsolódóan ügyfelek adatait kezeli. A PICI IRODA Kft. nyilvántartja a regisztrált vásárlók (érdeklődők) adatait. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben: az érintett önkéntes hozzájárulása, célja a minél hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, a megfelelő ingatlan megtalálása a PICI IRODA Kft. és partnereinek központi adatbázisának segítségével. C. Archivált Hirdetési adatbázis A megszűnt szerződések esetén a hirdetés nyilvánosságra hozatala megszűnik. Nem kerül archiválásra az ügyfél neve, házszám, belső térről készült fénykép. A nem archiválandó adatok – kiegészülve az eladás nyomán ismertté váló tényleges eladási árral - azonban statisztikai és értékbecslési célból az inaktív hirdetések belső statisztikai adatbázisba kerülnek mindaddig, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, illetőleg maximum annyi ideig, amíg az érintett ezt engedélyezte. III. Az adatkezelés alapelvei A PICI IRODA Kft. és az együttműködő partnerei az alábbiakat tartják szem előtt: a) adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni; b) adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni; c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl; d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük; e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé, figyelembe véve a pénzmosásra vonatkozó jogszabályokat is, f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is, g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. IV.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A. Adatok módosítása, törlése, zárolása 1. Az érintett bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását, töröltetheti személyes adatait az itt meghatározott elérhetőségen és módon: írásban,postai úton,székhelycím:8041 Csór Iszka szőlőhegy 3003/2 hrsz. 2. Az érintett személyes adatait törli a PICI IRODA Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 3. A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a PICI IRODA Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. 4. Törlés helyett a PICI IRODA Kft. zárolja a személyes adatot akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a PICI IRODA Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. B. Tájékoztatás 1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a PICI IRODA Kft. által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az itt megjelölt elérhetőségeken. 2. A PICI IRODA Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A PICI IRODA Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a PICI IRODA Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét; b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben. 2. Ha a PICI IRODA Kft.az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. D. Igény bejelentése a PICI IRODA Kft.-nél 1. A PICI IRODA Kft. az egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére az alábbi módon lehetőséget ad: írásban postai úton, székhelycímére 8041 Csór Iszka szőlőhegy 3003/2 hrsz. 2. Írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a PICI IRODA Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta az érintetti minőségét. 3. Amennyiben a PICI IRODA Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett. 4. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a PICI IRODA Kft. címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását. E. Jogorvoslati lehetőségek Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu , +36-1-3911400, www.naih.hu) V. Kapcsolattartási adatok: A PICI IRODA Kft. adatvédelmi kapcsolattartója: Érdi Katalin Panaszbejelentés: 8041 Csór Iszka szőlőhegy 3003/2 hrsz. VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Ez a hirdetések online és offline történő megjelenését, valamint a partnerirodáknak történő átadását, kiadását jelenti.

Üzenet elküldése

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kiadó ingatlanok, ingatlanok

Találati lista:

0